• Subvencioniranje prevoza dijakov in študentov  IJPP ureja:
     • Zakon o prevozih v cestnem prometu -ZPCP-2-UPB7 (Uradni list RS, št. 6/16),
     • Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16) in
     • Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16).

Pravico do subvencionirane vozovnice IJPP lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove. Subvencionirana vozovnica IJPP je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in imajo status:

- dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega   izobraževanja,

- udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,

- študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:

- v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, - vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

- poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

ZAČETEK PRODAJE SUBVENCIONIRAH VOZOVNIC IJPP

Prodaja subvencioniranih vozovnic za šolsko leto 2018/2019 bo možna od 21.8.2018 dalje.

VELJAVNOST SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IJPP 

Potnik lahko prevoz začne prvi dan v časovnem obdobju veljavnosti vozovnice IJPP in lahko izvede zadnjo validacijo na voznem sredstvu ob 23:59 uri zadnjega dne časovnega obdobja veljavnosti. V primeru izdaje mesečne subvencionirane vozovnice IJPP se lahko zadnja validacija na voznem sredstvu izvede do 23:59 ure prvega delovnega dne naslednjega meseca.

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IJPP

Vlagatelj mora izvajalcu prevoza predložiti izpolnjeno Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP potrjeno s strani izobraževalne ustanove oziroma vlogi priloži originalno potrdilo o vpisu.

Vzorec vloge za tiskanje je dostopen Vloga  ali spodaj na tej strani. Navodilo za izpolnjevanje vloge: Navodila

Novo: SPLETNA VLOGA e-UPRAVA

Ostale informacije o spletni vlogi: tukaj

CENE SUBVENCIONIRANIH PREVOZOV, DODATNI POPUSTI IN MESTNI PROMET IJPP

Cene subvencioniranih vozovnic so določene glede na razred oddaljenosti:
1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji od 2km do 60 km
2. razred oddaljenosti – upravičene potuje na razdalji nad 60 km do 90 km
3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje nad 90 km

Mestni promet:
Imetniki primestne vozovnice lahko uveljavljate tudi pravico do subvencionirane vozovnice za mestni promet v
Ljubljani in Mariboru

Sofinanciranje občin:
Občina Kamnik 5%
Občina Mengeš 10%
Občina Lukovica 10%
Občina Moravče 10%
Občina Trzin 15%

Dijaki in študenti, ki pa bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih, pa lahko subvencijo uveljavijo naknadno in sicer v mesecu v katerem so kupili vozovnico.

Vse podrobnejše informacije povezane s sistemom subvencioniranja prevozov IJPP so dostopne na spletnem
portalu - Portal subvencij potniškega prometa   vprašanja pa lahko postavite tudi na poštni predal mzi.ijpp-info@gov.si.  

ZLORABA VOZOVNICE

Vozovnica je zlorabljena:

- če jo uporablja druga oseba kot je zapisana na vozovnici,

- če se uporablja na drugi liniji, kot je navedena na vozovnici,

- če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo oz. se še ni začelo,

- če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in - če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu.


V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju vozovnica odvzame in zaračuna kazen v višini vrednosti določeni skladno z veljavnimi prevoznimi pogoji. 

Posebnosti v zvezi z zlorabo dijaških in študentskih vozovnic

Zakon o prevozih v cestnem prometu - ZPCP-2-UPB7 (Uradni list RS, št. 6/16), v 114.b členu določa, da upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko leto oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

 - nakup dveh ali več vozovnic za isto relacijo oziroma za del relaciji,

 - ponarejanje dokumentov glede upravičenosti,

 - ponarejanje vozovnic,

 - uporaba vozovnice z neresničnimi podatki in 

- navajanje neresničnih podatkov.

OBRAZCI ZA SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IJPP 

© 2011 Arriva Kam Bus d.o.o.  |  Kontakt  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji: Emigma